به گزارش سخن، امروز انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تبریز در دستور جلسه قرار داشت اما در اخرین اولویت قرار گرفته بود و همچنین حاشیه هایی در جلسه امروز رخ داد و انتخابات صورت نگرفت و بابای اقدم، عضور شورای شهر تبریز دراعتراض به این موضوع جلسه را ترک کرده و در جایگاه خبرنگاران نشست.

فریدون  بابایی اقدم در گفتگو با خبرنگار سخن گفت: همچنان که در شورا مطرح شد چون شروع به کار شورای پنجم از دوم شهریور بود، اصولا باید در جلسه ی امروز اولین دستور جلسه انتخابات هیئت رئیسه می بود.

وی ادامه داد: اما همچنان که مشخص بود اراده ای پشت پرده بود که اجازه نمی داد انتخابات این جلسه صورت گیرد.

و دیتور جلسه ی انتخابات  به عنوان اخرین دستور جلسه قرار گرفت. 

وی افزود: این مسئله نشان می داد که نمی خواستند امروز این اتفاق بیفتند تا به هفته های آتی موکول شود.

بابایی اقدم تاکید کرد: عملا وقت کشی بود و ۱۵دقیقه وقت استراحت ۴۰دقیقه طول کشید.

عضو شورای شهر تبریز بیان کرد: شورای ۱۳نفره ی ما فقط۱۳نفر نیست و برخی از اعضای شورا خودشان هستند اما به برخی دیگر از اعضا برخی مسائل دیکته می شود مجموعه هایی خارج از شورا در کار شورا مداخله می کنند و تصمیم می گیرند.

 بابایی اقدم افزود: اعضا شورا باید استقلال رای و استقلال فکر داشته باشند اما برخی از اعضای شورای ما این استقلال را ندارند.

که همان دست های پشت پرده جلسه امروز را مدیریت کردند تا انتخابات انجام نگیرد.

وی در رابطه با بی توجهی سایر اعضا به اعتراض وی گفت: بنده یک نفر هستم و نمیتوانم به تنهایی کار را پیش ببرم اما حداقل بااین کار اعتراضم را نشان دادم.

اما اگر اعتراض بنده هم نبود انتخاب هیئت رئیسه به دستور جلسه نمیرسید، دو موضوع مهم که برای کمیسیون شهرداری بود حذف شد وبه همین دلیل نوبت انتخاب هیئت رئیسه رسید.