به گزارش سخن، بانوی تبریزی به ۶نفر جان تازه بخشید. خبرنگار سخن در این باره با خواهر وی گفتگویی داشته است

خواهر نینا صمیمی گفت: چند شب پیش که رعد برق و باد باران در تبریز بود حدود۱۲شب پنجره ی خانه ی خواهرم درهم کوبیده شده و خواهرم بشدت ترسیده بود.
بعد از چند دقیقه لرز شدیدی گرفته و خانواده اش او را به بیمارستان رسانده اند
اما متاسفانه چند ساعتی در بیمارستان به وی بی توجهی شده و به دلیل سکته مغزی که هنگام ترس (در منزل) کرده بود خواهرم در بیمارستان به کما رفته بود.

وی ادامه داد: در ابتدا پزشکان گفته بودند اگر عمل جراحی صورت گیرد بدنش لمس و چشمانش کور خواهد شد و فقط گوش هایش خواهد شنید اما در نهایت پزشکان به مرگ مغزی قطعی رای دادند و خانواده خواهرم رضایت به اهدای عضو دادند.
وی در پایان بیان کرد: در طی سه روز آن هم با به هم کوبیده شدن پنجره خواهرم را از دست دادیم.