به گزارش سخن محمد باقر بهشتی عضو شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با آژانس خبری تحلیلی #سخن در رابطه با سازمان آتش نشانی بیان داشت:
خوشبختانه سازمان آتش نشانی از نظر تجهیزات هیچ مشکلی ندارد همچنین شورا توجه خاصی به سازمان آتش نشانی دارد و رقم قابل توجهی از بودجه را برای آتش نشانی در نظر گرفته و ۳درصد از کل درآمدهای عوارض ساختمانی را به سازمان آتش نشانی اختصاص داده است.

وی در رابطه با اشکالات آتش سوزی در بازار تاریخی تبریز گفت: متاسفانه در آتش سوزی بازار اشکالاتی در مکان فیزیکی و شکل دسترسی بازار بوده است. البته ده سال پیش در راسته ایکی قاپیلی آتش سوزی اتفاق افتاده بود که ۴۸ ساعت مهار آتش زمان برد حال خوشبختانه می بینیم که این زمان به ۵ ساعت کاهش یافته و آتش نشانانمان در عرض ۵ ساعت آتش را خاموش کردند.

این عضو شورا در ادامه افزود: اشکال دیگری که وارد است  هیچ نگهبانی که از تیمچه ها محافظت کند و در صورت وقوع حادثه اطلاع رسانی کند وجود ندارد. متاسفانه بیش از یک و نیم ساعت بعد از آتش سوزی آتش نشانان مطلع شدند و اقدام کرده اند.

وی در رابطه با وجود ایستگاه آتش نشانی در بازار تاریخی بیان داشت: به دلیل اینکه بازار تاریخی ثبت جهانی شده و تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی است اگر در بازار تبریز اتفاقی و تغییر کاربری صورت بپذیرد باید با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی انجام پذیرد.