به گزارش سخن، محمد حسن نژاد نماینده ی مردم جلفا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سخن در رابطه با نامه ی محاکمه علنی پوری حسینی گفت: بنده این نامه را امضا نکرده‌ام. تشخیص متخلف بودن پوری حسینی بر عهده ی دادگاه است نه نمایندگان!

وی ادامه داد: مسلمأ اگر تخلفی صورت گرفته باشد بایستی محاکمه شود، در غیر این صورت اگر خلافی صورت نگرفته ما نمی توانیم از خودمان حکم صادر کنیم.

حسن نژاد افزود: هر چند بنده شدید ترین انتقادات را در رابطه با واگذاری ماشین سازی نسبت به پوری حسینی دارم و اکنون رئیس هیئت تعیین و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان شدم اما حفظ حرمت قانون واجب است.

نماینده ی مردم جلفا ادامه داد: قانون می گوید محاکمه و تشخیص جرم بر عهده ی قوه قضاییه است و من نمی توانم کسی را محاکمه کنم. اگر دادگاه به این نتیجه رسیده است که آقای پوری حسینی تخلفاتی دارد، در اینصورت علنی شدن آن خوب است، چون مسئله ای عمومی است نه خصوصی؛ مربوط به بیت المال است و بهتر است علنی شود.

وی اذعان داشت: در صورت وجود سند تخلف بایستی به دادگاه شکایت شود، با نامه دادگاهی صورت نمی گیرد. اکنون بایستی شکایتی چه مدعی العموم و چه شاکی خصوصی مطرح باشد.