به گزارش سخن و به نقل از امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز، مرتضی موحد نیا در جلسه مشترک با رئیس پارک علم و فناوری استان خواستار همکاری های بیشتر و دوجانبه با تدوین سیاست های مشترک شد و افزود: شهرداری تبریز به دنبال بروز رسانی در اجرای پروژه های مختلف خود است.

 

وی اظهار کرد: شهرداری تبریز می تواند با بهره مندی از نتایج پژوهش های روز شرکت های دانش بنیان گام بلندی به ایجاد شهر هوشمند در زمینه ایجاد زیرساخت های مختلفی مانند حمل و نقل عمومی، تنظیف و توسعه پارک های موضوعی بردارد.

 

موحد نیا عنوان کرد: شهرداری تبریز با برگزاری پنج دوره جشنواره در قالب ایده ها و اختراعات برتر مرتبط با وظایف کلان خود به دنبال عملیاتی شدن نتایج این جشنوارها، نیازمند همکاری با ارگان های فن آور محور است.

 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز همچنین بر اصلاح روش ها و تسهیل انجام وظایف خود با هدف کاهش هزینه ها و بروکراسی ها تاکید کرد و گفت: می توان با همکاری مشترک پارک علم و فناوری و بهره گیری از تجارب کارکنان فعلی و بازنشسته شهرداری تبریز ساز و کارهای جدیدی برای افزایش بهره وری شهرداری، رضایتمندی شهروندان، کاهش هزینه های اجرایی، موازی کاری های بی مورد تعریف کرد.