به گزارش سخن؛ طبق گزارشات میدانی خبرنگار سخن و مطالب ارسالی مخاطبان سخن بریده های دوربرگردان این بلوار صبح دیروز مسدود شده و با اینکه کمتر از چند ساعت از این کار نگذشته ترافیک شدید در میدان بهارستان و فهمیده ایجاد شده بود.

 

خیابان بلوار شفیع زاده خیابان ۶بانده ی دو طرفه است و هیچگاه ترافیکی در این بلوار اتفاق نمی افتد اما با مسدود کردن این بریده های دوربرگردان شهروندان، به خصوص ساکنین این محله باید تا میدان فهمیده یا میدان بهارستان (که مسیر پر تردد و شلوغ است) برای دور زدن مسافت طی کنند!

 

همچنین باعث شده افرادسودجود نیز چنان چه در تصاویر مشخص است قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا بگذارند و خلاف مسیر حرکت کنند.

دلیل مسدود کردن این دوربرگردان ها چیست؟

رفع ترافیک یا ایجاد ترافیک مضاعف؟