به گزارش سخن بهشتی عضو شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار سخن در ارتباط با غیر مستمع بودن جلسه شورا بیان کرد: به دلیل سرعت گرفتن مصوبات تصمیم گرفته شد که جلسه غیر مستمع برگزار شود.

وی افزود: موضوع غیر علنی وجود نداشت و هدف فقط تسریع در مصوبات بررسی عوارض محلی بوده است، البته جلسه روز گذشته غیر مستمع بوده است اما در صفحه اینستاگرام شورا به صورت زنده پخش شده است. موضوع اصلی دو جلسه گذشته شورا عوارض محلی بوده است که باید تا ۱۵اسفند تصویب شود.

این عضو شورا اظهار داشت : زمانی که جلسه مستمع برگزار میشود بعضی از اعضا شورا امکان دارد تحت تاثیر مستمعین قرار بگیرند و اظهار نظرهایشان اضافه بر حد لازم صورت گیرد به همین دلیل تصمیم بر این شد جلسه غیر مستمع برگزار شود.