به گزارش سخن، مهاجم فوق گلزن تیراختور که از همان اول مشکلات خانوادگی را دلیل غیبتش از تیراختور بیان کرده بود به باشگاه خبر داده تصمیم دارد به تیراختور برگردد و از این رو دلالی که اخبار این بازیکن را هی فاش میکند متوجه تصمیم جدید استوکس شده و خبر آمدن مجدد او را به رسانه های ضدتیراختور داده است و آنها سعی دارند به هر نحوی مانع از آمدن مجدد استوکس به تیراختور شوند.


حامد مقدم