به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از شهرداری منطقه ۳ تبریز، عملیات حذف پل های زاید در جهت جلوگیری از نازیبایی بصری توسط مجموعه خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ در خیابان سلیمان خاطر و منظریه عملیاتی و اجرایی شد.

همچنین پاکسازی مسیرهای منتهی به ابوریحان و خیابان های سلیمان خاطر و خیابان منظریه نیز اجرا شد.

 

مرمت و بازسازی کف جوب های حوزه شهرداری منطقه ۳ تبریز

به منظور هدایت آب های سطحی و روان شدن هر چه بهتر آب در جوب های سطح منطقه و جلوگیری از سرریز شدن، مرمت و بازسازی کف جوب ها و همچنین پیاده روسازی در مسیر میدان ابوریحان تا سلیمان خاطر انجام شد.

تعدادی از همکاران معاونت خدمات شهری با استفاده از توان داخل مجموعه کار مرمت و بازسازی جوبهای آب و همچنین پیاده رو سازی در مسیر ابوریحان به طرف خیابان سلیمان خاطر را آغاز کرده اند.

کار مرمت و بازسازی جوب های آب به منظور هدایت آب های سطحی و روان شدن هرچه بهتر آب در مواقع بارندگی و جلو گیری از سرریز شدن آب شود.

همچنین معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ تبریز کار بهسازی پیاده رو و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار داده اند.