به گزارش سخن، دکتر شهرام دبیری عضو شورای شهر تبریز در گفتگو با خبرنگاران مطرح کرد : درصورت درخواست اعضای شورا و عدم وجود برخورد_جناحی، شاید برای ریاست شورا کاندیدا شوم.