به گزارش سخن، شورای شهر های ایران با رای مستقیم مردم انتخاب می شود که در این میان اهداف این اعضا قطعا رسیدگی به مشکلات مردم است.

چنان چه وقتی ستاره ی مملکتی در حوزه سینما یا …  با تلاش ها واستعداد شخصی خودبه سطحی می رسد که نام وی آوازه جهانی میشود اما باز هم خود را مدیون مردم می داند.
اما در این میان اعضای شورا ها که فقط برای مدت کوتاهی آن هم صرفا برای خدمت به مردم روی کار می آیند بعد از وعده وعید ها، تغییر رویه می دهند و مردم به حاشیه میروند!

در شورای شهر تبریز نیز  این رویه در بین برخی مردان سیاست زده حاکم است و مردم و مشکلاتش را در برنامه های کاری نادیده می گیرند! فقط یک سوال؟! به نظر این مردان هدف شورای شهر دقیقا چیست؟

یکی (محمد باقر بهشتی) در این میان میگوید دیداد مردمی وظیفه شورا نیست
دیگری( کریم صادقزاده) ادعا می کند که دیدار مردمی واجب است مثلا در ساعات اولیه صبح ۶-۸! بهتر است پیش قضاوت نکنیم شاید هدف ایشان از روی کار آمدن در شورا سحر خیز کردن مردم است!

شاید کوتایی ما رسانه ها بوده است که قبل از انتخابات شورا هدف این آقایان از روی کار آمدن را جویا نشده بودیم.